Национални програми

„Експедиция в неизвестното“
по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“


В съвременният динамичен и забързан свят, ролята на училището за осигуряване на качествено образование и изграждане на личности е от особено важно значение. Работата по тази програма осигури възможност нашите ученици да се запознаят с достиженията на различните цивилизации през епохите на територия, близка до родния край. Учениците от осми клас при СУ „Васил Левски“ град Опака посетиха РИМ гр. Разград. Проведеният с учителката Румяна Неделчева час по история и цивилизации на терен, създаде условия за творчески изяви на учениците, срещи с музейни работници в модерна интерактивна среда и възможност да се пренесат назад във времето. Учениците се докоснаха до бита, поминъка, занаятите и военните успехи на отминали цивилизации. Участваха в създаване на мозайки, монети, откриха истории, непознати за тях и липсващи от учебниците. Емоционална, вдъхновяваща, патриотична и многознателна  за осмокласниците се оказа тази експедиция в неизвестното. Благодарение на прекрасното отношение на музейните работници от РИМ Разград историята стана все по познаваема за нашите ученици.


Без отсъствия в СОУ „Васил Левски” град Опака

     През учебната 2014/2015 год. СОУ „Васил Левски” за трета година работи по програма „На училище без отсъствия”,  мярка „Без отсъствие”. В програмата са включени ученици от гимназиален етап. През учебната година се проведоха интересни дейности, които имаха за цел да мотивират учениците да посещават редовно учебните занятия.  Работата по проекта завърши с награда за учениците, допуснали най-малко неизвинени отсъствия с екскурзия до град Русе.  Там учениците разгледаха забележителностите на град Русе, посетиха Пясъчните фигури на русенския кей и изгледаха   З D филм.

Вече две години училището работи по Национална програма „На училище без отсъствия”, модул „Без отсъствие”. По изготвената програма през месец януари бе обявен конкурс „Клас без отсъствия”, за учениците от ІХ до ХІІ клас.
За втора поредна година учениците от 10 клас в СОУ ”Васил Левски”, гр. Опака спечелиха наградата екскурзия до гр. Разград. Те посетиха стадиона и тренировъчната база на футболен клуб „Лудогорец”. Бяха посрещнати от Господин Марин Лицов – изпълнителен директор на „Лудогорец Арена”, който ги допусна до Вип-ложата, разведе ги и им показа  отлично поддържаната база, фитнес центъра на футболистите, емблемата на  която каца орела – символ на отбора. Учениците останаха очаровани и емоционално заредени от видяното.


„ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС –
ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН”

   Учениците от 9 клас тази учебна година участват с проект в националния ученически конкурс организиран от министерството на здравеопазването, МОН, министерството на младежта и спорта и министерството на културата „ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН”. Учениците избраха за тема на своя проект – „Една цигара по-малко-един живот повече”. Целта, която си поставиха е да мотивират своите приятели да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим и бъдат подтикнати към ограничаване или отхвърляне на тютюнопушенето. Предизвикателство за деветокласниците е този проект. През изминалите месеци на проекта те вложиха труд и ентусиазъм при реализиране на дейностите. Изготвиха и раздадоха брошури, изработиха плакати,  организираха конкурс за компютърна презентация „Избери сам -тютюнопушене или здраве”. В този конкурс победител е Ипек Мехмедова с  презентацията


СОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
град Опака

Национална кампания
на Министерство на околната среда и водите
«ОБИЧАМ ПРИРОДАТА –
И АЗ УЧАСТВАМ!»

Общата цел на настоящото проектно предложение е мобилизиране на учениците в опазването на околната среда в СОУ „Васил Левски” и възпитание в любов към природата.
Специфични цели:

1. Изграждане на екологична култура и природосъобразни навици.
2. Съпричастност на учениците към проблемите за опазване на околната среда.
3.Подобряване на състоянието на училищните дворове. 4. Спазване на основните принципи на ЕС за добро реализиране на проекти, чрез доброволен труд на учащите и работещите в СОУ „Васил Левски”.

Дейност 1. Информационна кампанияКраен резултат: принос за обогатяване на екологичната култура на обучаващите се в СОУ „Васил Левски”.

Дейност 2. Организиране и провеждане на работна среща за сътрудничество.Краен резултат: привличане на населението от град Опака в процеса на вземане на решения касаещи околната среда.Дейност 3. Подобряване на състоянието на училищните дворове на СОУ „Васил Левски” град Опака:
1. Закупуване на градински инструментариум. 2. Закупуване на предвидените мултимедии и лаптопи 3. Почистване на терените от битови отпадъци. 4. Обработване и оформяне на терена. 5. Закупуване и засаждане на иглолистни дървета. 6. Закупуване и поставяне на люлка в двора на начален етап.
7. Подготовка и провеждане на дискусия „Зелена идея” с учениците от гимназиален етап. 8. Провеждане на състезание „Чудесата на природата” с учениците от прогимназиален етап. 9. Подготовка и участие в карнавал „На гости в гората” с учениците от начален етап.
Краен резултат от проекта: подобрено състояние на училищните дворове на   СОУ „Васил Левски” град Опака. Подобряване на отношението на учениците към заобикалящата ги среда, по-висока екологична култура, следствие от по-добрата информираност.Други резултати: създаден кът за отдих на учениците, за игри и разходки на децата;подобрени условия за живот на населението в град Опака.


Откриване на проекта

Работа по проекта

Състезание „Чудесата на природата“ – 7 клас

Празник „На гости в гората“ – начален етап

Разделно събиране – лектория на екологична тема

Дискусия „Зелена идея“


СОУ „В. Левски“, гр. Опака участва в проект „На училище без отсъствия“, с цел предотвратяването на дезадаптация на учениците от училищна среда и повишаване на техните резултати. В тази насока са предприети редица мерки, в чието реализиране е включена и родителската общност. За тях са разработени и публикувани цикъл от теми, целта на който е да се помогне да се справят с проблемите на тийнейджърите.
Целите на програмата са, намаляване броя на свободните часове, като предпоставка за постигане на по-високо качество на образованието, намаляване дела на отсъствията чрез коректното им отразяване в училищната документация, предприемане на реални и ефективни училищни мерки за мотивиране на учениците, за редовно посещаване и активна работа по време на учебния час и за привличане на родителите им, като партньори в училищния живот.
Тази програма е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците.
Програмата „На училище без отсъствия” включва осигуряването на финансови стимули, които ще създадат условия на училищата да направят учениците, родителите и учителите реални партньори за осигуряване на пълноценен училищен живот и постижения, на базата на постоянството и стремежа към усъвършенстване.