Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Проект „Подкрепа за успех“ – учебна 2020-2021 година

Занимания по интереси:

Школа по ИТ


Проект „Подкрепа за успех“ – учебна 2019 – 2020 година

Снимки на клуб „Млад изследовател“

Снимки от изяви на клуб „Хандбал“ – 8 и 9 клас

Отчет на група Математика 10. клас

Групата за обучителни затруднение по математика 10 клас по проект „Подкрепа за успех“ започна занятия на 05.11.2019 и завърши на 09.07.2020г.
В рамките на 60 часа и 10 резерв, 8 ученика от 10 клас повишаваха своите знания и умения върху учебния материал от 8, 9 и 10 клас. Базирайки се на показаните резултати от входното ниво и работата в час, беше сформирана групата по проекта. Беше изготвена индивидуална карта на всеки ученик в която са отразени пропуските на всеки от участниците. Родителите попълниха декларация за участие на техните деца в проекта.

  • Сборник „Подготовка за външно оценяване МАТЕМАТИКА 10 клас“ – П. Тодорова, Й. Николова, Т. Мерджанова, В. Момчилова, изд. „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“, 2019г.
  • Тест са установяване напредъка на ученика;

Онлайн платформи:
„Уча.се“ https://ucha.se
Кан Академия https://bg.khanacademy.org/login
Математика 10 https://www.math10.com/
Електронно четими учебници.
Ръководител на групата МАТЕМАТИКА 10 клас
Марияна Димитрова 

Отчет на група БЕЛ 10. клас
Проект „Подкрепа за успех“
2019/2020 учебна година

През учебната 2019/2020 в 10. клас се сформира група за преодоляване на пропуските по български език и литература, предвид предстоящия изпит за НВО. За актуализиране и затвърдяване на знанията на учениците се закупиха помагала, с помощта на които участниците успяха да възстановят пропуснатото по време на учебния процес.
Учениците работиха допълнително върху предвидените в учебната програма за десети клас литературни произведения, допълниха знанията си за изграждане на литературната творба и художествените средства в нея, изготвяха текстове резюме на научен и художествен текст.
Поради предстоящия изпит за НВО в 10. клас учениците решаваха тестове.
http://sou-opaka.com/a_M-2.jpgРъководител на групата: А. М. Неделчева

Отчет на група БЕЛ 7. клас
Проект „Подкрепа за успех“
2019/2020 учебна година

През учебната 2019/2020 в 7. клас се сформира група за преодоляване на пропуските по български език и литература, предвид предстоящия изпит за НВО. За актуализиране и затвърдяване на знанията на учениците се закупиха помагала, с помощта на които участниците успяха да възстановят пропуснатото по време на учебния процес.
Учениците работиха допълнително върху предвидените в учебната програма за седми клас литературни произведения, допълниха знанията си за изграждане на литературната творба и художествените средства в нея.
Поради предстоящия изпит за НВО в 7. клас учениците решаваха тестове.
Ръководител на групата:  А. М. Неделчева

Група по Български език и литература  с ученици от 4 клас – обучителни затруднения
през учебната 2019 – 2020 година


Групата се сформира с цел задълбочаване на работата с учениците, които работят по-бавно и срещат затруднения с учебния материал.
Целта е преодоляване на пропуските в знанията по овладяване на учебното съдържание.
Подобряване нивото на знанията и постигане на по-добри резултати от обучението.
Учениците работиха в закупени помагала по проекта. Писаха диктовки, упражняваха се   върху задачи за четене с разбиране. Редактираха текстове и езикови задачи върху части на речта. През периода на клубна дейност четвъртокласниците се научиха и да работят с онлайн платформи и да решават електронни тестове. Отначало започнаха плахо, но след това свикнаха и с това предизвикателство.
Клубната дейност допълни в голяма степен знанията на учениците.

Група по Математика с ученици от 4 клас – обучителни затруднения
през учебната 2019 – 2020 година


Групата се сформира с цел задълбочаване на работата с учениците, които работят по-бавно и срещат затруднения с учебния материал.
Целта е преодоляване на пропуските в знанията по овладяване на учебното съдържание.
Подобряване нивото на знанията и постигане на по-добри резултати от обучението.
Учениците работиха в закупени помагала по проекта. Решаваха задачи залегнати в учебното съдържание- умножаваха и делиха с едноцифрено и двуцифрено число. Задачи със събиране и изваждане на естествени числа, измерване на ъгли. Запознаха се с геометрични тела и изработиха макети.
Математиката не е лесна наука и има още какво да се желае при работата по предмета.
През периода на клубна дейност четвъртокласниците се научиха и да работят с онлайн платформи и да решават електронни тестове. Отначало започнаха плахо, но след това свикнаха и с това предизвикателство.
Ръководител на клубовете: Даниела Славова

Група: ИТ – 10 клас
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 – 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Информационни технологии
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 4 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Цел:
Преодоляване на пропуските и овладяване на учебното съдържание.

Очаквани резултати:
Преодоляване на пропуските. През учебната 2019/2020 година обучението стартира на 05.11.2019 г.
Първоначално в групата бяха записани седем ученика, в последствие поради здравословни причини един ученик беше отписан и на негово място започна да се обучава Алим Нихатов.
Започнахме с подготовка за НВО по ИТ, като решавахме задачи и тестове. Създавахме, съхранявахме и споделяхме документи в облачното пространство, работихме с основните видове алгоритми – линеен, разклонен и цикличен. Описвахме ги чрез блок-схеми, псевдо код и визуална среда.
Решавайки задачи за НВО припомнихме вградените функции на Excel, създавахме циркулярни писма по образец и собствен начин, работихме и се упражнявахме в създаването на визитна картичка. Работихме с формуляри, създадохме множество такива – заявление до директора, диплома, тест с въпроси и т.н.
Изпълнявахме  разнообразни практически задачи:

  • Анализирахме и обработвахме  данни с програмата MS Excel;
  • Създавахме и оформяхме обобщаващи таблици.

Създавахме макроси:

  • Шаблон на молба до директора на училището;
  • Таблица в  MS Excel;
  • Адрес.

Учениците от десети клас постигнаха целта на обучението си по проекта. Преодоляха пропуските и овладяха учебното съдържание. Ръководител – Пелагия Трифонова