История

История на просветното дело в Опака

От край време селището е било със значимо историческо развитие в този регион. Летописите разкриват една 150 годишна просветна история – от църковното училище до днешното СОУ „В.Левски“. През 1850г. е открито първото училище в къщата на Топал Пеня,

след това къщата на Димо Василев. Първият учител бил Даскал Станчо от Дряново със заплата 160лв. годишно. Учениците били 10-15 души и се обучавали килийно – по Часослова, Псалтира и Наустница. Учебната година започвала през месец ноември и свършвала през месец март. Показателен е факта, че преди да има църква тукашните жители заложили на просветния храм. И когато през 1863г. е построена черквата „Св.Георги“, в двора й е построено първото училищно сдание, известно като „Църковно“

от 1875г. От 1880/81г. обучението се водело от двама учители. През учебната 1882/83г. обучението вече било по светска метода, учениците са разделени в две отделения. През 1885/86г. училището било затворено, заради Сръбско-българската война. А на 01.V.1888г. за пръв път учебната година завършила с годишен изпит. През зимата на 1890/91г. училището изгоряло. Учебните занятия продължили в пригодената за училище къща на Руси Дубарджи. През лятото на 1891г. е построено по план училището, което е наречено в летописите „Централъ“

(до общинското управление). То имало три учебни стаи и една учителска. Църковното училище останало като негов клон. Все повече жители на Опака, макар и бедни пращали децата си в училището. Броят на учениците достигнал до 118. Това наложило построяването на нова постройка. През 1906 в долната махала на селото е построена нова училищна сграда – Начално училище „Св.Кирил и Методий“


Обучението се водело в различни сгради: Iа отделение в къщата на Недю Господинов, Iа отделение в черковното училище, III, IV и Iв отделение в „Централъ“, Iб и IIб отделение в „Св.Кирил и Методий“. През 1907г. училището в черковния двор било отнето на сила и дадено на попа да живее в него. През учебната 1910/11г. се открили към Централното училище прогимназиални класове. През 1912/13г. поради общата мобилизация за Балканската война били затворени всички училища, изпит не се провел, а учениците били прекарани в горно отделение. През 1919/20г. до централното училище е построена нова училищна сграда – прогимназия през учебната 1923/24г.

Учебните занятия започнали на 15 септември. През учебната 1929/30г. се открила безплатна ученическа трапезария за крайно бедни деца, а 1930/31г. на училището са били предоставени 5000дка. мера, за да се издържа без да иска помощ от общината.
Промените в българските земи, преодлояната криза, увеличаването на броя на учениците довело до необходимостта от построяване на нова училищна сграда. През 1938г. в центъра на селото е построена прогимназията, наречена „Князъ Симеонъ Търновски „.

Църковното училище поради липса на ученици било закрито, а централното преименувано в „Отец Паисий“ и просъществувало самостоятелно до края на учебната 1951-52 година.

От 27 октомври 1951 сградата е дадена на турското училище „Назъм Хикмет“.
На 9 септември 1944 година заварва Опака с няколко училища: смесена прогимназия, начално училище „Св.Кирил и Методий“, начално училище централно „Отец Паисий“, частно турско училище. По решение на ОНС Търговище училищата в Опака административно през 1952г. се обединяват в едно с директор Цоньо Цонев. През 1960г. се открива за пръв път занималня към училището и то е включено в мрежата за осмокласно училище, преименува се в „Трудово политехническо училище“. През декември 1960г. към училището се открива вечерна прогимназия, а през учебната 1963/64г. се разкрива паралелка за бавно развиващи се деца.
Сградата, в която днес се помещава училището е открита на 23 май 1968,

а училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ първа степен:
От учебната 1968/69г. занятията се водят в двете сгради: Іви – ІІІти клас в бившата прогимназия (днес началното училище) и ІVти VІІІми клас в новата сграда.През учебната 1969/70г. училището се утвърждава като полуинтернат, целодневно обучение включващо 280 ученика. Разкриват се опитни паралелки с деца първи клас – 6 годишни. През месец май 1970г. е посетено от Централната комисия по VІ-я републикански преглед и класирано на Іво място в окръга. През учебната 1970/71г. се въвежда предметно обучение в ІVти клас. От 1973 до 84та г. училището е Народно основно трудово – политехническо училище „В. Левски“ През 1994/95год училището е преобразувано в Средно общообразователно училище, съгласно заповед №РД-14-31 от 20 май 1994г. , обнародвана в ДВ бр.45 от 3 юни 1994г.

-1850г. Училище в къщата на Топал Пеня учител – даскал Станчо от Дряново
-1875г. „Църковно” училище в двора на черквата „Св. Георги”
-1882г. Начало на светското обучение
-1891г. Построено „Централно” училище
-1906г. Открито начално училище „Кирил и Методий” в долната махала
-1910/11г. Първи прогимназиални класове към „Централното” училище
-1919г. Открита нова учебна сграда – Прогимназия
-1923/24г. Първоначалното централно училище се отделя от прогимназията
-1927/28г. Училището „Кирил и Методий” се отделя като самостоятелно
-1938г.28.Х. Самостоятелна прогимназия в центъра на селото „Княз Симеон ІІ Търновски”
-942/43г. „Църковното” училище се закрива, „Централното” се преименува „Отец Паисий”
-след 1945г. Прогимназията се преименува във „В. Левски”
-1947г. Турско основно училище „Назъм Хикмет”
-1951г. Начално училище „Отец Паисий” и Прогимназията учат в една сграда
-1952/53г. Прогимназията е Народно основно училище „В. Левски”
-1959/60г. Административно обединени всички училища в едно „В. Левски”
-1960/61г. Откриване на VІІІ клас
-23.V.1968г. Открита новата училищтна сграда, централна част на ОУ „Васил Левски”
-1969/71г. Училището /Полуинтернат/ преминава на полуинтернатно обучение предметно обучение в ІV клас, паралелка с деца над 6 години.
-1973/84г. Училището е НОТПУ
-20.V.1994г. Средно общообразователно училище „В. Левски”
-01.08.2016г. Средно училище „В. Левски”